D'Entrée vum Festival ass gratis fir Kanner ënner 16 Joer an fir Erwuessener ab 65 Joer.

[iframe https://kollanaktioun.loveyourartist.store/en/ 100% 900px]